Texas VW Classic - April 14th & 15th, 2017 - Fredericksburg, TX
Texas VW Classic - Volkswagen Classic Car Show
Sponsored by
orange (#0606)
orange (#0606) - 1968 orange Beetle
Download Fullsize
  • orange
  • 1968 orange Beetle
  • Owned by alejandro camacho of Houston, USA-TX
  • Show: 2017 Texas VW Classic
  • Class: Type 1 - 1968-1979 - Modified Stock