Texas VW Classic - April 14th & 15th, 2017 - Fredericksburg, TX
Texas VW Classic - Volkswagen Classic Car Show
Sponsored by
#0914
#0914 - 1957 Orange/white Bus - Split Window
Download Fullsize
  • 1957 Orange/white Bus - Split Window
  • Owned by Alan Jesus Barrientos of Monterrey, USA-TX
  • Show: 2015 Texas VW Classic
  • Class: Type 2 - 1967 & Earlier - Stock